5

Hoe het allemaal begonnen is.

Het verhaal achter Duurzaam Sociaal Evenwicht is opmerkelijk. Het toont de kracht achter een idee en de waardevolle samenwerkingen die daaruit zijn voort gevloeid. Gedragen door 3 sterke pijlers is Duurzaam Sociaal Evenwicht vooral kneedbaar. Continue ontwikkeling van kennis en ervaring van onze medewerkers stelt ons in staat om met veranderingen mee te buigen. Dat geldt voor deelnemers, organisaties waarmee we samenwerken en de regelgeving.

Analyse, ontwikkeling en nazorg, 3 pijlers die verbonden worden door één factor: aandacht. We staan bekend voor maatwerk per deelnemer en per situatie. Graag vertellen we je meer over onze visie en geven we een blauwprint van Duurzaam Sociaal Evenwicht.

In 2010 kreeg ik de mogelijkheid om de ideeën en visie van mijn collega uit te werken en in een traject van 12 maanden te gieten. Hoewel destijds uitgevoerd onder een andere stichting, hoort Duurzaam Sociaal Evenwicht onlosmakelijk bij db.Advies.Oplossingen.

“It’s no fancy stuff, just the basics done really well and with the upmost appreciation for the people who trust us with their stories.” – David Brode

“Betrokkenheid speelt een grote rol, maar het is niet voldoende. Bij ons begint maatwerk met een inventarisatie: we onderzoeken de omgeving en kijken wat er werkelijk nodig is om tot duurzame ontwikkeling te komen. We geloven in de eigen kracht van de doelgroep en lokale partijen. Een oplossing is werkbaar wanneer een probleem-eigenaar zelf de opgedane kennis blijvend kan toepassen.”

“Middels onze activiteiten beogen wij deelnemers in evenwicht te brengen met zichzelf en hun omgeving. Wij ondersteunen, waar nodig, zodat zij op evenwichtige basis en op eigen competentie-niveau, kunnen werken aan het verwezenlijken van persoonlijke doelstellingen.”

Een doelgroep tot gedragsverandering aanzetten? Maak kennis met ons.

Missie

‘Ons uitgangspunt is dat de deelnemer als zelfstandig functionerende volwassene wordt gezien die zelf het beste weet wat er bij hem speelt. Iedere deelnemer bezit de capaciteiten om zijn problemen op te lossen. db.Advies.Oplossingen heeft een begeleidingsfunctie om deze capaciteiten tot uiting te laten komen en ondersteunt deze verder te ontwikkelen tot een constante basis. Dit stelt deelnemers in staat een toekomstperspectief op te stellen en succesvol na te streven.’

Visie en introductie door onze orthopedagoog

Onze visie op het gebied van trainen en begeleiden is voornamelijk gevormd door vele jaren van ervaring waarin kennis continu verbonden werd met de praktijk en waarbij nauwlettend is geanalyseerd hoe de bestudeerde theorie zich ontvouwt bij de doelgroep waarmee we dagelijks werken.

Mijn naam is Steffi Brode. In mijn loopbaan heb ik naast een gedegen opleiding (pedagogiek, specialisatie orthopedagogiek) reeds talrijke functies bekleed binnen de zorgsector. Ik ben werkzaam geweest in de dienst- en hulpverlening, de jeugd- en gehandicaptenzorg en in de re-integratie. Begonnen als groepsleider ben ik vervolgens ook werkzaam geweest als teamleider, gezinsbegeleider, orthopedagoog, trainer, trainer-coach en projectmanager.

De ambitie om een product op de markt te zetten wat zich niet alleen onderscheidt, maar wat tevens iets wezenlijks bijdraagt aan de levenskwaliteit van onze deelnemers, is ontstaan uit ervaringen en openbaringen die een hierboven omschreven arbeidsverleden en interesse met zich meebrengen. Mede hierdoor en op basis van bestudeerde begeleidingsmethodieken en gedragswetenschappen hebben we de begeleidingsmethode Duurzaam Sociaal Evenwicht (DSE) ontwikkeld. DSE is afgestemd op de behoeften en (hulp)vraag van de deelnemer met een multi-complexe achtergrond. Met DSE is db.Advies.Oplossingen in staat een passend begeleidingstraject aan te bieden zodat de deelnemer op een verantwoorde manier stabiel en duurzaam kan uitstromen/klimmen op de participatieladder. DSE is dan ook ons sociale visitekaartje.

DSE stelt de deelnemer centraal door te onderkennen dat elk mens over specifieke talenten en vaardigheden beschikt waar zowel hij of zij en de maatschappij profijt van kunnen hebben. Het is deze invalshoek die uniek is voor de huidige manier van werken binnen de zorgsector. Door de deelnemer allereerst inzicht te verschaffen over de eigen mogelijkheden kan er een begeleidingstraject worden uitgezet waarbinnen hij waardering en tevredenheid ervaart. Er wordt een omgeving gecreëerd waarin hij gelukkig en trots op zichzelf kan zijn. Dit is geen kleurrijke uitspraak, maar een directe observatie uit de praktijk.

Onze benadering kenmerkt zich door een positieve insteek; ongeacht de situatie waarin de deelnemer zich op het moment van instroom bevindt zijn er positieve eigenschappen te erkennen. Vanuit inzicht in deze eigenschappen kijken we vervolgens gericht naar:

 • Waar de deelnemer goed in is;
 • Wat de deelnemer wil of zou willen;
 • Wat eventuele belemmeringen zijn;
 • Wat de belevingswereld is;
 • Welke gevoelens en emoties er spelen.

Wanneer alle punten in kaart zijn gebracht begint de reis van de deelnemer. Om in beeldspraak te blijven willen we deze reis met een ‘roadtrip’ vergelijken waarbij de deelnemer, onder professionele training en begeleiding, zelf zijn bestemming (uitstroom naar) bepaalt. Door deze aanpak stellen we de deelnemer in staat keuzes te maken en deze om te zetten in groei en ontwikkeling.

De deelnemer onderneemt niet alleen doelgerichte stappen, hij vormt een eigen toekomstvisie, welke door inzage in verschillende mogelijkheden, gebaseerd is op beleving en daadwerkelijke ervaring. Een voorbeeld hiervan zijn stages die het mogelijk maken om op de werkvloer te leren wat een baan of opleiding inhoudt en welke vaardigheden, competenties en gedrevenheid er nodig zijn om langdurig en succesvol te kunnen functioneren.

Het begeleidingstraject dat DSE aanbiedt vindt haar meerwaarde in de persoonsgerichtheid; elke deelnemer geeft vorm aan zijn eigen ontwikkeling en wordt in een veilige en oplossingsgerichte omgeving begeleid en, waar nodig, getraind. Deze trajecten worden individueel, maar ook in groepen, aangeboden. Wij geloven in een samenleving waarin ieder mens die geen dreigend gevaar voor zijn omgeving is, recht heeft op een kans zich tot zelfstandig functionerend individu te ontwikkelen. Immers dient een ieder zijn steentje te leren bijdragen aan een leefbare en vruchtbare maatschappij. Wij bieden op dit gebied met overtuiging en veel daadkracht graag een helpende hand.

Maatwerk trajecten

db.Advies.Oplossingen adviseert, ontwikkelt, implementeert en biedt oplossingen voor uiteenlopende sociale vraagstukken. Hoewel er nuanceverschillen zijn met ons werk in de zakelijke sector, blijft de aanpak gelijk: we luisteren, stellen vragen, bepalen samen een traject en gaan daarmee aan de slag. wij onderscheiden ons door vooral zeer concreet te blijven en oplossingen zoveel mogelijk te zoeken binnen de capaciteiten van mensen en ondernemingen waarmee we samenwerken.

Onze sociale trajecten zijn sterk in het verbinden, niet alleen op voorgenoemd vlak, maar ook met behulp van onze eigen kennis en ervaring. Samenwerken met ons betekent dat je uitgedaagd wordt om anders te kijken terwijl je bij de kern van je vraagstuk blijft.

Wat onze trajecten bijzonder maakt is het maatwerk. We kunnen dat het beste uitleggen aan de hand van een metafoor: onze kennis, kunde en ervaringen zijn bouwmaterialen. De opdrachtgever bepaalt een gebied waar we mogen bouwen en de deelnemer is de architect. Met elkaar realiseren we een huis. De deelnemer tot slot moet aan het eind de capaciteiten bezitten om er een thuis van te maken.

Fase 1 - Analyse

Kennismaking, analyse en observatie

 • Vertrouwd worden met de omgeving.
 • Opbouwen van een vertrouwensrelatie.
 • deelnemen aan de belevingswereld.
 • In kaart brengen van omgeving en thuissituatie.

Inventarisatie

 • Inzicht verkrijgen in achterliggende problematiek.
 • In kaart brengen van het sociale netwerk.

Prioriteitsstelling

 • Het in volgorde vastleggen van te nemen acties.
Fase 2 - Ontwikkeling

 Individuele begeleiding en ontwikkeling

 • De deelnemer werkt aan vaardigheden en kennisvergroting, individueel en/of in groepsverband al naar gelang de hulpvraag van de deelnemer. Indien nodig worden gesprekken gevoerd met betrokken belanghebbenden.
 • Persoonlijke ontwikkeldoelen worden intensief gevolgd en gewaarborgd.

Monitoring en feedback

 • Een overzicht van verrichte werkzaamheden en individuele begeleiding gekoppeld aan conclusies en vervolgadvies.
Fase 3 - Nazorg

Nazorg en blijven groeien

 • Wie ben ik (geworden)?
 • Wat kan ik?
 • Wat wil ik?
 • Hoe bereik ik mijn doelen?
 • Welke opleiding en/of hoe kom ik aan werk?

Rapportage, talks & walks

 • Tijdens deze fase worden: wensen, behoeften, bekwaamheden, sterke kanten, successen en motivaties duidelijk in kaart gebracht.
 • Gesprekken tussen deelnemer en opdrachtgever geven een duidelijk beeld van de doorlopen ontwikkeling.

 

Gewoon een gesprek? Over maatwerk, een tijdelijk project of meerjarige aanbesteding.

370.000

Kinderen tot 18 in een huishouden onder de lage inkomens grens. (CBS: 2011)

17.510

Het aantal jongeren van 12 tot 18 jaar dat een Halt-afdoening heeft gehad. (CBS: 2012)

61.650

Jongeren tussen 12 tot 25 die in aanraking zijn geweest met politie. (CBS: 2011)

17.000

Werkloze beroepsbevolking 15 tot 23 zonder startkwalificaties. (CBS: 2013)

aandacht

respectvol

trainingen

betrouwbaar

enthousiast

kleine stappen

luisteren

duurzaam

overleggen

eigenzinnig

kleurrijk

nieuwe kansen

open-minded

geduldig

echt zijn

structuur bieden

toekomst perspectief

efficiënt

anders

effectief